Stowarzyszenie Polskie Diany powstało z inicjatywy polujących Pań z różnych zakątków Polski. Tak zwane "babskie spotkania", najpierw jako KLUB POLSKICH DIAN trwają nieprzerwanie od 2007 roku.  W pierwszych naszych spotkaniach uczestniczyły : Marzanna Adamczyk, Kasia Cieślak, Maria Grzywińska, Sylwia Głazowska, Ania Jańczak, Małgosia Lutowska, Małgosia Matyszuk, Mariola Parczyńska, Wiola Sobieszczańska, Kinga Zembska. Nasza coraz szersza działalnośc w łowiectwie spowodowała zawiązanie formalnego STOWARZYSZENIA POLSKIE DIANY . Zostało ono wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych we wrześniu 2010 roku.  Stowarzyszenie Polskie Diany jest organizacją dobrowolną, zrzeszającą osoby fizyczne, polujące i należące do Polskiego Związku Łowieckiego. Nasza działalność oparta jest na pracy społecznej członkiń, gdzie główny nacisk kładziony jest na przestrzeganie etyki i stosowanie języka łowieckiego jak również kultywowanie tradycji myśliwskich, wzbogacanie swojej wiedzy.
Zgodnie z  § 6 Statutu stowarzyszenia do głównych jego celów należy:

 1. Propagowanie wśród społeczeństwa pasji łowieckiej oraz wiedzy o środowisku naturalnym,
 2. Aktywna obecność kobiet w działaniach na rzecz kultury i łowieckiego dziedzictwa kulturowego na łamach prasy łowickiej, leśnej i przyrodniczej, również za pomocą innych technik medialnych,
 3. Działanie z zakresu edukacji ekologicznej szczególnie wśród młodzieży (wystawy, seminaria, pokazy filmowe).
 4. Wdrażanie i rozpowszechnianie programów szeroko pojętej ochrony środowiska
  we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim, Lasami Państwowymi i Ministerstwem Środowiska.
 5. Podnoszenie wiedzy i umiejętności związanych z kunsztem łowieckim poprzez:
 • Wspólne treningi strzeleckie,
 • Rozwijanie umiejętności wabienia zwierzyny,
 • Układanie psów myśliwskich,
 • Naukę sygnałów myśliwskich.
 • Udział w seminariach i konferencjach tematycznych

My Diany należymy do Polskiego Związku Łowieckiego. Na co dzień polujemy w różnych kołach łowieckich i mieszkamy w różnych stronach naszego kraju. Nie obca nam wiedza z zakresu łowiectwa zdobyta na kursach, szkoleniach, ta wyczytana wieczorami z literatury, czy zaczerpnięta od tych,
co tą pasją "zarazili" się przed nami... i wreszcie ta - ciągle nas zaskakująca, ucząca pokory wobec przyrody - zdobywana w polu i w kniei.
Nie sposób pominąć informacji, że są wśród nas Diany, które wychowały się w klimacie myśliwskiej przygody i dźwięk sygnałówki, ujadanie sfory psów czy zapach podczas czyszczenia broni, przywodzi wspomnienie z dzieciństwa, domu rodzinnego, w którym polował dziadek, potem ojciec, brat.
Nie ma nic piękniejszego od łowieckiej przygody! Ogromna to siła, która nas ciągnie do łowiska!
Pomysł na nasze spotkania do tej pory bardzo się sprawdzał, możemy wymieniać
się doświadczeniami, zawierać nowe przyjaźnie, które owocują kolejnymi pomysłami i inicjatywami związanymi z wypełnianiem celów naszej organizacji.
By zostać członkinią Stowarzyszenia Polskie Diany nie trzeba wiele, wystarczą chęci i serce
do łowiectwa. Panie chętne dołączyć do naszego grona prosimy o kontakt podany na stronie.

 

--In short about us..,
Association of ‘Polish Diany’ is an initiative of hunting women from different parts of Poland. The so-called "girls’ meetings," first as POLISH CLUB DIAN continues uninterruptedly since 2007. In our first meetings attended: Marzanna Adamczyk, Kasia Cieslak, Maria Grzywińska, Sylwia Głazowska, Ania Jańczak,Małgosia  Lutowska, Małgosia Matyszuk, Mariola Parczyńska, Wiola Sobieszczańska, Kinga Zembska. Our ever-expanding activity in hunting led to the formation of a formal POLISH ASSOCIATION OF DIANA. It has been entered in the register of common associations in September 2010. Association of Polish Diana is a voluntary organization bringing together individuals, hunting and belonging to the Polish Hunting Association. Our activity is based on the social work, where the main emphasis is placed on compliance of ethics with using hunting language as well as cultivating the hunting tradition, enriching our knowledge.
According to § 6 of the Articles of Association to its main objectives are included:

 1. The promotion of public hunting passion and knowledge about the environment,
 2. The active presence of women in contributing to the culture and heritage of hunting, in forestry press also using other media.
 3. The Action in the field of environmental education especially among young people (exhibitions, seminars, film screenings).
 4. Implementation and dissemination programs broadly defined environmental protection in cooperation with the Polish Hunting Association, State Forests and the Ministry of Environment.
 5. Raising the knowledge and skills of hunting craftsmanship by:

 - Workout shooting
 - Developing skills of enticement
 - Laying of hunting dogs,
 - Learning hunting signals
 - Participation in seminars and thematic conferences

We us Diany belonging to the Polish Hunting Association. Every day we hunt in various hunting society and live in different parts of our country. We treat hunting knowledge as friend gained on courses, trainings, literature which has been read by evenings , or taught by those who this passion "infected" behind us ... and finally this - constantly surprising us, learning humility in the face of nature - acquired in field and forest.

Compulsory to mention information that are among us Dian, who grew up in a climate of hunting adventures and sound of bugle, barking dogs or smell while cleaning weapons, it brings memories of childhood, family home, where hunts grandfather, then father and brother.
There is nothing better than hunting adventure! Huge is the force which pulls us to the huntin grounds!
The idea for our meetings so far very checked expectations, we can exchange experiences, make new friends, what results in further ideas and initiatives related to compliance with the objectives of our organization.
To become a member of the Association of Polish Diany you don’t need a lot, enough desire and heart for hunting. Ladies willing to join our group, please contact us, contact details on side.